Belastingadvies en administratie Dronten en omstreken

Financiële administratie en belastingadvies

 

Een onderneming starten

Elke dag komen er in Nederland nieuwe ondernemers bij. Om voorbereid te zijn op de gevolgen van het ondernemerschap is een goed advies noodzakelijk. Diverse instantie kunnen u daarbij helpen. Zo heeft de Kamer van Koophandel, de belastingdienst en banken regelmatig speciale bijeenkomsten voor startende ondernemers. Een bezoek aan één of meerdere van deze bijeenkomsten kunnen u helpen met de juiste keuzes te maken en geven u inzicht in allerlei regelgeving die op uw pand komen. Deze bijeenkomsten zijn doorgaans gratis. (zie Agenda, info en links voor datums in de regio)

Het 'Handboek ondernemen 2017' is te downloaden via de pagina 'Agenda, info en links'. Schrik niet van de hoeveelheid informatie die erin staat. Maak een selectie die van belang is voor jouw onderneming.

Ook op you-tube zijn diverse filmpjes te vinden met informatie omtrent het opstarten van een onderneming. Deze geven een goed beeld van wat er allemaal erbij komt kijken om een onderneming op te starten.  (zie de link in info en links)

KAAS dienstverlening kan u ook ondersteunen met uw start van de onderneming als het gaat om administratieve zaken of belastingvraagstukken. Het eerste oriënterend gesprek kost € 100,-- exclusief btw. Mocht u daarna van mijn dienstverlening gebruik willen maken, dan worden deze kosten van het eerste gesprek bij de eerstvolgende factuur in mindering gebracht. Voor starters hanteer ik een korting in het eerste jaar en tweede jaar op mijn basis uurtarief van € 65-- exclusief btw (2018).

Ook op diverse websites kunt u terecht voor informatie. Mijn advies is om daarbij officiële sites te bezoeken van officiële instanties. Die geven betrouwbare informatie en worden doorgaans ook actueel gehouden. Voor branche specifieke zaken zijn de sites van de brancheorganisaties een goede informatiebron.

Bekijk of uw start ook in aanmerking komt voor subsidie of starten met behoud van uitkering. Er zijn ook hier mogelijkheden waarvan je kunt profiteren.

Stappenplan / ondernemingsplan

Overweegt u een eigen bedrijf beginnen, dan is het maken van een stappenplan en een ondernemingsplan een handvat voor jezelf. In het stappenplan geef u aan in welke volgorde je denkt te gaan werken met daarin het tijdspad. Bij het maken van een ondernemingsplan legt  u vast welke facetten er op uw pad komen om een goede start gaan maken. Ook krijgt u een inzicht wat er financieel te verwachten is. Op diverse sites zijn voorbeelden te downloaden van een ondernemingsplan die u een beeld kunnen geven van uw ondernemingsplan. Het ondernemingsplan is iets persoonlijks. Het 'laten' schrijven van een ondernemingsplan door derden is niet aan te bevelen. Op de punten waarvan uw onvoldoende kennis hebt kun je altijd wel advies vragen.

Administratieve verplichtingen

In Nederland moet elke onderneming een administratie bij te houden. Het bijhouden van een administratie is vormvrij en kan naar eigen inzicht worden ingericht. Dit kan per branche heel verschillend zijn. Vooraf goed beginnen voorkomt op een later tijdstip extra kosten.

Er zijn diverse financiële pakketten in de handel om de administratie bij te houden. Welk pakket bij uw onderneming past is, hangt af van welke activiteiten u gaat verrichten. Er zijn branche gerelateerde boekhoudpakketten en algemene boekhoudpakketten die je naar eigen wens kunt inrichten. Waar u ook aan moet denken is dat het pakket ook voldoende informatie kan verschaffen voor b.v. diegene die uw jaarrekening en belastingaangiften moet gaan verzorgen.

Het geordend bijhouden van de administratie is eigenlijk een must. Houd het periodiek bij en laat het niet te lang liggen. Zaken raken kwijt en een grote stapel papieren zal tot nog meer uitstel gaan leiden. Steeds meer wordt er overgegaan op het digitaal bijhouden van de administratie. Dit vergt een andere aanpak dan werken op papier. Voor beide administraties geldt dat er wel een bewaarplicht is van 7 of 10 jaren. 

Factuurvereiste / facturering

Een factuur moet aan een aantal vereisten voldoen. (zie ook info en links op deze website). Dit geldt voor zowel de uitgaande als binnenkomende facturen. Als een binnenkomende factuur niet aan de factuureisen voldoet, dan kunt u uw leverancier daarop attenderen. Op de factuureisen zijn een paar uitzonderingen, maar dan moet u denken aan aankopen <€ 100,--. Op zowel facturen als bonnen moet het btw bedrag (behoudens enkele uitzonderingen) vermeld staan om als voorbelasting op de periodieke aangifte in mindering te brengen op de verschuldigde omzetbelasting. Daarnaast is niet alle in rekening gebrachte btw aftrekbaar. Dit geldt vooral bij consumptieve bestedingen bij representatiekosten, maaltijden, koffie onderweg etc.

Binnen 14 dagen na afloop van de maand waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden moet er een factuur worden uitgereikt. Dus 'opsparen' van facturen per kwartaal of per jaar kan dus niet. Er zijn om praktische reden wel bijzondere toepassingen b.v. als er sprake is van het in rekening brengen van voorschotten.

Ondernemingsvorm

De meeste startende ondernemingen zijn eenmanszaken of vennootschap onder firma (vof). Dit zijn juridisch gezien 'natuurlijke' personen, hetgeen inhoudt dat de persoon of personen ook met hun privé vermogen aansprakelijk zijn voor schulden in de onderneming.

Er zijn mogelijkheden om dit risico geheel of gedeeltelijk uit te sluiten door de onderneming niet als natuurlijk persoon te gaan voeren, maar als rechtspersoon. Een besloten vennootschap is hier een voorbeeld van. 

Bij het starten van de onderneming is het belangrijk om de juiste ondernemingsvorm te kiezen. Heeft u onvoldoende kennis op dit gebied, laat u dan voorlichten.

Belastingen

Als je een onderneming opstart komt u met diverse belastingen in aanraking. Het is moeilijk om voor elke vorm van onderneming één overzicht te geven. Onderstaand beperk ik mij tot een aantal algemene belastingen.

Omzetbelasting

Als een onderneming deelneemt aan het maatschappelijk verkeer, dan komt omzetbelasting (ook BTW genoemd) al ter sprake. Over levering van goederen en diensten dient u BTW in rekening te brengen. Er zijn drie tarieven n.l: Hoog tarief (2016 21%); Laag tarief (2016 6%) en het vrijgestelde tarief. Welk tarief voor u van toepassing is kunt u vinden op de site van de belastingdienst of navraag bij een adviseur.

Er moet periodiek een aangifte worden gedaan voor de omzetbelasting. Afhankelijk van de verwachte afdracht omzetbelasting wordt u door de belastingdienst ingedeeld om maandelijks, per kwartaal of per jaar omzetbelastingaangiften te gaan doen.

Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen

Als je een onderneming hebt dan ontvang je elk jaar ook een uitnodiging om het doen van een aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (in de volksmond: aangifte inkomstenbelasting). Op de uitnodiging staat de datum vermeld wanneer deze aangifte ingediend moet zijn. Maakt u gebruik van een accountant, administratiekantoor of belastingadviseur, dan zullen zij doorgaans gebruik maken van de uitstelregeling. Hierdoor is er meer tijd om de aangifte in te dienen.

Voor ondernemers die de werkzaamheden zien als 'winst uit onderneming' zijn er specifieke regels en aftrekposten. De meest bekende zijn:

  1. Investeringsaftrek
  2. Zelfstandigenaftrek
  3. Startersaftrek
  4. MKB vrijstelling
  5. Fiscale oudedagsreserve

Voor elke aftrek zijn er regels vastgesteld. Eén daarvan is het urencriterium dat dat o.a. bepalend is voor zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Om voor deze aftrek in aanmerking te komen dient er meer dan 1.225 uur per jaar besteed te worden aan de onderneming. Dit urencriterium omvat zowel de directe als indirecte uren. Het bijhouden van uren is dan ook van belang. In een agenda kunt u bijvoorbeeld uw uren bijhouden. De fiscus is kritisch als deze aftrekposten worden geclaimd en beoordelen dit o.a. aan de hand van de aard van de onderneming, omzet. Wellicht vragen zij een urenoverzicht aan als zij twijfels hebben.

Voor nadere uitleg van de bovengenoemde aftrekposten verwijs ik u naar de site van de belastingdienst.

Gaat u uw onderneming voeren in de vorm van een rechtspersoon dan krijgt u ook te maken met vennootschapsbelasting, naast de omzetbelasting en inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. 

Auto en vervoer

Om op uw werk te komen of het bezoeken van relaties etc, wordt er doorgaans veel gebruik gemaakt van een auto. De personenauto die wordt gebruikt valt onder het zogenaamde keuze vermogen dat wil zeggen dat het bedrijfsvermogen kan zijn, maar u kunt ook de auto als privé vermogen zien. Welke keuze u ook maakt, u krijgt te maken met veel regelgeving. Laat u bij de keuze bijstaan, indien u twijfelt of onvoldoende kennis heeft van deze materie. Een goed advies kan u geld opleveren, bij een verkeerde beslissing is de fiscus de lachende partij.

De kosten van openbaar vervoer t.b.v. uw onderneming zijn bedrijfskosten en mogen ten laste van het resultaat worden gebracht.

Personeel

Indien u ook personeel gaat aannemen dan krijgt u met meerdere instanties te maken. Naast de belastingdienst komt ook het UWV, eventueel pensioenfonds, arbodienst en mogelijk andere instanties om de hoek kijken.

Laat u goed voorlichten als u overweegt personeel aan te nemen. 

ZZP-er

Een groot aantal starters zullen ZZP-er zijn (zelfstandige zonder personeel). Voor deze categorie ondernemers heeft de politiek gemeend om daar specifieke wetgeving te gaan ontwikkelen aangezien de overloop vanuit een werknemerssituatie  ter discussie staat. Vanaf 1 mei 2016 geldt de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. De wet moet er op toezien dat ondernemers de regelgeving m.b.t. dienstverbanden/werknemers niet wordt omzeild. Een ZZP-er die als ondernemer wil werken zal aan diverse eisen moeten voldoen. De opdrachtgever en de opdrachtnemer bepalen vooraf of zij de werkzaamheden op deze wijze willen gaan verrichten. De fiscus beoordeeld achteraf. Mochten zij beoordelen dat er sprake is van een dienstverband in de wet loonbelasting, dan is het voor beide partijen heel zuur. Er vinden diverse correcties plaats bij zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer en er zullen naheffingsaanslagen gaan volgen. Meestal vinden de correcties over meerdere jaren plaats.

Halverwege november 2016 is naar buiten gekomen dat de regeling in de ijskast is komen te staan. De ijskast was te klein voor de hele regeling en alleen de sancties zijn erin terecht gekomen. Al met al nog steeds veel onduidelijkheden en onzekerheid voor zowel de opdrachtgever als van de ondernemer.

In het nieuwe regeerakkoord van najaar 2017 is afgesproken dat de wet DBA gaat verdwijnen en er een nieuwe regeling wordt ingevoerd. Hoe deze regeling eruit gaat zien en wanneer deze regeling van kracht gaat worden is nog niet bekend. Let erop dat de wet DBA nog steeds van kracht is en dat de fiscus bij fouten coulant zal optreden. Bij bewust misbruik maken van het toepassen van de wet DBA volgen wel boetes. 

Zorg voor de juiste afspraken en overeenkomsten als u als ZZP-er werkzaam bent.

Wilt u meer weten: maak een afspraak voor een oriënterend gesprek.